kosztorys-budowlany.pl

Reklama

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełniające roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg, obiektów inżynierskich w rejonach I, II, III miasta Gdyni.. II.2) Rodzaj ...

Spółka z o.o., której jestem członkiem zarządu jako inwestor, zawarła umowę na roboty budowlane z generalnym wykonawcą (firmą S). Ten zaś, za zgodą mojej spółki, zawarł umowę z podwykonawcą (firmą T). Na skutek różnych perturbacji ...

ynÄ?Ĺ?a do siedziby SpĂłĹ?ki umowa na roboty dodatkowe zwiÄ?zana z realizacjÄ? istotnej umowy na roboty budowlane zawartej z Muzeum Ĺ?lÄ?skim w Katowicach, o ktĂłrej SpĂłĹ?ka informowaĹ?a w raporcie bieĹźÄ?cym nr 16/2015 z dnia 28 ...

Blisko 13 milionów złotych – tej wysokości unijną dotację otrzymali lubelscy dominikanie na kolejne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w bazylice przy ul. Złotej. W piątek minister kultury prof. Piotr Gliński podpisał z ...

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o informację, że w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i ...

Natomiast przez montaż należy rozumieć wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach urządzeń (nie ma definicji ustawowej), np. stacje telefonii komórkowej, kraty, kolektory słoneczne. - Prowadzone roboty mogą spowodować ...

Tej jesieni rozpocznie się przebudowa placu Miarki w Katowicach. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg na roboty budowlane. Oferty w postępowaniu zostaną otwarte 19 września. Roboty obejmą jednak tylko północną pierzeję placu ...

W świetle obowiązujących teraz przepisów taki inwestor ponosi wspólnie z wykonawcą, solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie należne podwykonawcy na podstawie dalszej umowy o roboty budowlane. Oznacza to, że w przypadku, gdy nieuczciwy ...

Jeżeli inwestor nie zgłosi sprzeciwu, to nie może później kwestionować dokonanego przez generalnego wykonawcę wyboru waluty i sposobu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowane roboty budowlane – uznał Sąd Najwyższy. Inwestor ...